Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: DFM Bloemen & Planten; 
2. Consument/afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
5. Dag: kalenderdag; 
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
DFM Bloemen & Planten

Vestigings- & bezoekadres:
Nieuwe Hescheweg 290
5342 NM OSS
telefoonnummer: 0412 - 475097

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m woensdag van 8:30 uur tot 18:00 uur
Op donderdag en vrijdag van 8:30 uur tot 20:00 uur
Op zaterdag van 8:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 0412 – 475097
KvK-nummer: 58293639
Btw-identificatienummer: NL852969910B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument/afnemer. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/afnemer op elektronische wijze beschikbaar gesteld. 

Artikel 4 - Het aanbod 
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Het aanbod geeft een zo volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten als mogelijk is. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, doch in verband met seizoensinvloeden en de beschikbaarheid van producten kan het voorkomen dat er gelijkwaardige producten ter vervanging van getoonde producten worden verwerkt. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, het niet van toepassing zijn van het herroepingrecht, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 5 - De overeenkomst 
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Indien de consument/afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, c.q. heeft voldaan, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 6 - Herroepingrecht bij levering van producten 
Gelet op het feit dat het om verse producten gaat en direct na het plaatsen van jouw bestelling en elektronische betaling aan de uitvoering van jouw bestelling wordt begonnen geldt er geen herroepingrecht.

Artikel 7 - De prijs 
De in het aanbod genoemde prijzen van de aangeboden producten en/of diensten kunnen worden aangepast. Gesloten overeenkomsten worden echter voor de in de webwinkel genoemde prijs uitgevoerd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer echter niet. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten zoals aangegeven in de webshop. 

Artikel 8 - Levering en uitvoering 
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat er voor de order en betaling akkoord is gegeven en/of wanneer DFM Bloemen & Planten  een (elektronisch) akkoord heeft ontvangen van de desbetreffende betalingsverwerker. DFM Bloemen & Planten behoudt zich het recht een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat er een betaling heeft plaatsgevonden. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

Voor het afleveren van producten maken wij gebruik van een externe bezorgdienst. Onze leveringsvoorwaarden zijn dan ook in aansluiting op die van deze partij. Bestellingen besteld op maandag tot en met zaterdag vóór 11:00 uur, kunnen dezelfde dag nog geleverd worden. Na 11:00 uur worden bestellingen de eerstvolgende werkdag geleverd. We leveren nu ook op zondagen! Let op: geen levering mogelijk op feestdagen. Uiteraard is het ook mogelijk een later bezorgmoment te kiezen.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/afnemer hiervan binnen twaalf uur na het bestelmoment bericht. Overschrijding van de bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument/afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 9 - Betaling 
Betaling voor bestellingen via de webwinkel kunnen uitsluitend plaatsvinden via het veilige betaalsysteem van iDeal. 

Artikel 10 - Klachtenregeling 
Uiteraard besteden wij de grootst mogelijk zorg aan uw bestelling. Iedere klacht vinden wij er dus één teveel. U kunt uw klacht kenbaar maken door een bericht te sturen naar [email protected]. Wij stellen het op prijs als u, zo mogelijk, een foto bijvoegt. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. U ontvangt binnen 24 uur (maandag tot en met zaterdag) een reactie van ons over de afhandeling van uw klacht.
var s = document.createElement("script"); s.type="text/javascript";s.src="https://cdn.webshopapp.com/shops/277641/themes/156284/assets/push-loader.js?v="+ new Date().getTime();document.body.insertBefore(s, document.currentScript); —> "https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N3W55BT" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »